‹ go back


# 54 | Na granicy percepcji rosną wspaniałe kwiaty on the border of perception grow amazing flowers

Studies / Exhibition / Event

BBB Johannes Deimling in collaboration with Strzemiński Academy of Art in Łódź, Poland, as part of, ‘Rok Awangardy’ (year of avant-garde), invited by Ola Kozioł


Dates

6. – 14. May 2017: PAS studies
12. – 31. May 2017: Exhibition
20. May 2017: Performance Art Event------- scroll down for english version --------BBB Johannes Deimling we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w ramach obchodów “Roku Awangardy”, na zaproszenie Oli Kozioł.

Terminy

6 – 14 maja 2017: finałowa prezentacja Performance Art Studies
12 – 31 maja 2017: Wystawa
20 maja 2017: Noc z performance/Noc Muzeów

O projekcie
„Na granicy percepcji rosną wspaniałe kwiaty” („on the border of perception grow amazing flowers”) jest tytułem, który stanowi jednocześnie punkt odniesienia w eksploracji sztuki performance podczas 54 edycji PAS | Performance Art Studies w Łodzi. Projekt jest częścią obchodów Roku Awangardy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Składa się z trzech części - intensywnego programu edukacyjnego PAS | Performance Art Studies, wystawy oraz Nocy z performance w ramach Nocy Muzeów.

PAS #54 - program edukacyjny (6 – 14 maja 2017)

Postrzeganie jest działaniem, czymś, co zawsze nas angażuje, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. To łańcuch połączonych ze sobą aktywności: Działanie – Przyciąganie – Przetwarzanie - Postrzeganie – Rozpoznanie – Działanie itd. Są one niezbędne by uporządkować, zidentyfikować i zinterpretować dane zmysłowe, a także aby zrozumieć nasze środowisko, społeczeństwo oraz własną osobowość.
W sztukach wizualnych postrzeganie służy dekonstrukcji i wprawieniu w zakłopotanie. Wszystko po to, by zyskać inne, świeże spojrzenie na nas samych, społeczeństwo czy środowisko. Niemal wszystkie kierunki sztuki współczesnej prowadzą grę z łańcuchem percepcji. Op-art, surrealizm, dadaizm, i oczywiście sztuka performance pokazują, jak doświadczenie estetyczne wraz z percepcją wizualną generują różnorodne obrazy świata. Skoro łańcuch percepcji jest ściśle indywidualny i nie ma funkcji zbiorowej, rodzi się pytanie o nasze procesy poznawcze. Jest to tym bardziej interesujące, gdy spotykają się dwie lub więcej percepcji. Wymiana doświadczeń prowadzi do dialogu i przecięcia perspektyw, które stanowią podstawę naszej codziennej komunikacji. Dzielenie się doświadczeniem daje możliwość przemyślenia na nowo paradygmatów, kwestionowania pojedynczych punktów widzenia i lepszego zrozumienia potrzeby zmian.
Im głębsze dociekania w zakresie postrzegania, tym wyraźniejsze widzenie samych siebie na granicach logiki, sensu, rozumienia. Być może właśnie w tych tajemniczych, osobliwych sferach można byłoby stać się zdolnym do umiejscowienia i rozpoznania kwitnących kwiatów sztuki.

Podczas PAS #54 koncentracja na pojęciu percepcji będzie punktem wyjścia do lepszego zrozumienia ciała, przestrzeni, czasu, materiału i działania jako aktywnych narzędzi sztuki performance. Uczestnicy będą czerpać inspirację i wykorzystywać elementy innych dziedzin sztuki takich jak poezja, rzeźba, rysunek, malarstwo, video, architektura, zwracając uwagę na kontekst miejsca i czasu, w którym się znajdujmy.

W ramach programu edukacyjnego zostanie zorganizowany wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Performance INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd zakłada aktywny udział grupy poprzez stworzenie i prezentacje wspólnego performance.

Wystawa (12 – 31 maja 2017)
Rozszerzając temat badań tegorocznej edycji programu edukacyjnego, w Galerii Kobro w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zaprezentujemy wystawę zawierającą fotografie autorstwa Moniki Sobczak oraz Matthias’a Pick’a, dokumentację procesu, wideo-performance oraz dokumentację wideo poprzednich edycji Performance Art Studies. Będzie to pierwsza tak obszerna wystawa projektu PAS | Performance Art Studies. Prezentacja prac performance wielu młodych, międzynarodowych twórców pokaże „nowe pokolenie” performerów, którzy wkraczają w szeroką domenę sztuki perfomance, dokonując jej reinterpretacji. Wystawa obejmie także pracę zatytułowaną „THE WALL”, która ma pozwolić widzom na zapoznanie się z przebiegiem artystycznego procesu związanego z teorią i praktyką sztuki performance. Na setkach kartek zostaną zaprezentowane rysunki, notatki, cytaty, krótkie teksty czy wiersze, tworzące „mapę myśli”. Wreszcie, wystawa obejmie dokumentację wideo oraz film dokumentalny Matthias’a Pick’a „Sharpen One’s View”. Nie zabraknie też dokumentacji pracy artystycznej samego twórcy projektu BBB Johannes’a Deimling’a.

Na wernisażu wystawy (piątek, 12 maja 2017) BBB Johannes Deimling zaprezentuje swoją nową pracę - performance z cyklu „It, won’t always grow back”.

Noc z performance / Noc Muzeów (20 maja 2017)

W ramach międzynarodowej Nocy Muzeów zaprezentujemy perfomance czwórki polskich artystów: Weroniki Lewandowskiej (Warszawa), Łukasza Trusewicza (Poznań), Veny Naskręckiej (Częstochowa) oraz Konrada Juścińskiego (Poznań). Działanie artystów będzie odpowiedzią na temat przewodni programu edukacyjnego i wystawę, będąc jednocześnie ich własną interpretacją zagadnienia percepcji.

Wprowadzenie oraz rola przewodniczki wieczoru przypadnie Agnieszce Szabilkowskiej-Trusewicz (Galeria Raczej, Poznań).

Oferta programu edukacyjnego - PAS #54
- eksplorowanie sztuki performance pod profesjonalną, ośmiodniową opieką techniczną, pedagogiczną i artystyczną,
- dociekania i praca za pomocą różnorodnych ćwiczeń, eksperymentów, gier i zadań w zróżnicowanych warunkach (w pomieszczeniach zamkniętych i przestrzeni publicznej), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestrzeni, ciała, czasu, materiału, koncentracji; planowana jest zarówno praca indywidualna jak i grupowa,
- finałowa, publiczna prezentacja performance’u (promocja w mediach, kampania plakatowa i mailingowa) oraz impreza zamknięcia,
- dokumentacja fotograficzna i wideo,
- dokumentacja zostanie opublikowana na stronie internetowej PAS | Performance Art Studies,
- uczestnictwo w grupowym performance na festiwalu INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim,
- unikalna szansa na spotkanie ludzi z innych krajów, mających podobne zainteresowania,
- spotkania, wykłady i dyskusje z zaproszonymi artystami,
- kontekst historii i kultury miejsca,
- program jest adresowany do studentów, młodych artystów i wszystkich osób zainteresowanych sztuką performance, liczy się przede wszystkim poziom zaangażowania. Grupę zwykle tworzą osoby z różnych części świata oraz z różnym doświadczeniem.

- PAS odbywają się przy co najmniej ośmiu uczestnikach.

Terminy:
5 maja 2017 – przyjazd uczestników (brak oficjalnego spotkania)
6-13 maja 2017 – program edukacyjny (każdego dnia zajęcia rozpoczynają się o 10:00)
11 maj 2017 – performance grupowy na festiwalu Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim
13 maja 2017 – prezentacja finałowa
14 maja 2017 – podsumowanie i potencjalny dzień wyjazdu dla osób nie biorących udziału w festiwalu (wyjazd nie wcześniej niż o 16:00)

Nasz program nigdy nie jest drobiazgowo zaplanowany. Dostosowujemy go do dynamiki grupy, indywidualnych wyzwań i pojawiających się potrzeb. Obserwowanie procesu jest kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości nauczania, wzbogaconego naszym doświadczeniem i stale rozwijającym się wachlarzem zadań.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Zgłoszenia:
- zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2017
- zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (wraz z CV i przykładami prac) na adres pas@bbbjohannesdeimling.de

- szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie

Cena:
- cena: 220 Euro
- cena dla uczestników poprzednich edycji PAS: 180 Euro
- noclegi: uczestnicy spoza Łodzi będą zakwaterowani u studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
- cena nie obejmuje podróży

… zapraszamy do udziału i współtworzenia PAS!
------- english version -------

About the studies

‘Na granicy percepcji rosną wspaniałe kwiaty’ (‘on the border of perception grow amazing flowers’) is the title and research topic for the #54 edition of PAS | Performance Art Studies in Łódź, Poland. The project is part of the ‘Rok Awangardy’ (year of avant-garde) at the art academy in Łódź and consists of three parts: a PAS studies, an exhibition, and a performance art event.

PAS #54 (6. – 14. May 2017)

To perceive is an action, something that we actively do, but not always consciously. Perception is following a chain of activities which are bound together: Action - Attraction - Processing - Perception - Recognition - Action and so on. This chain is essential for the organization, identification, and interpretation of sensory information and is needed to understand our environment, society, and personality.

Within the arts, perception is a tool used to confuse, deconstruct or disturb, in order, to relate differently to ourselves, the society, and the environment. Artists of all genres are interested in toying around with the chain of perception. Op-Art, Surrealism, Dadaism, and of course, Performance Art are some examples, of how aesthetic or visual perception offers a diverse view on the world, which provides an opportunity to question how we perceive, since the perception-chain is individual and does not have a collective function. This fact becomes potentially interesting when two (or more) perceptions meet. The exchange of experience creates a dialogue and intersection, which acts as the base for our daily communication. Sharing these experiences offers us the possibility to rethink paradigms, question single viewpoints, and better understand the need for change.

The deeper we inquire within the field of perception we holistically find ourselves straddling the borders of logic, sense, and understanding. In these perhaps, uncanny areas, one could potentially become capable of locating and acknowledging these blossoming flowers of art.

The aim, of PAS #54 focuses on the concept of perception as a prompt and/or launching point for better understanding the body, space, time, material, and action as active tools of Performance Art. Researchers will engage with other art forms, such as poetry, sculpture, drawing, painting, video, architecture, with the intent of demonstrating context in relation to time relevant issues. Results and findings will take form and shall be presented upon completing theoretical analysis.

As part of the studies, we will create an excursion for the INTERAKCJE performance festival in Piotryków Trybunalski and participate in this year’s exhibition as a group performance.

Exhibition (12. – 31. May 2017 - opening 12. May 18:00)

Extending the research topic of PAS #54, we will present an exhibition at Galeria Kobro in Łódź with photographs, process documentation, video performance, and video documentations of previous PAS projects. This opportunity to present on a large scale, debuts PAS, alongside the photographic documentation of PAS photographers, Matthias Pick and Monika Sobczak. Performance work of numerous young international artists will display a ‘new generation’ of performance artists, who are entering and reinterpreting the vast field of Performance Art. The exhibition will also include THE WALL, which consists of process documentation from several past studies, which entices the audience to dive deep into making and thinking of performance practice and theory. Drawings, notes, citations, thoughts, texts will be included and presented on hundreds of sheets, making up a wall of thoughts. Finally, the exhibition will include video documentation, as well as a documentary film ‘Sharpen One’s View’, by Matthias Pick.

At the opening of the exhibition on Friday 12th May 2017 (19:00) BBB Johannes Deimling will present a new work of his performance cycle ‘It, won’t always grow back’.

Performance Art Event (20. May 2017 - 18:00)

As part of the national ‘museum’s night’, in Poland, we will present an evening of performance art with four polish artists: Weronika Lewandowska (Warsaw), Łukasz Trusewicz (Poznań), Vena Naskręcka (Częstochowa), Konrad Juściński (Poznań). The four performances will respond to the previously conducted research of the studies and exhibition, while simultaneously interpreting the topic of perception.

Agnieszka Szabilkowska-Trusewicz (Galeria Raczej, Poznań) will give an introduction and guide through the evening.

PAS | Performance Art Studies: Open call for participation and offer

==> To develop a Performance Art piece with 8 days of technical, pedagogical and artistic guidance
==> To investigate and work with a variety of performative exercises, experiments, games and assignments in various conditions both in and outdoors with a specific focus on: space, body, time, material, concentration. Work will be made in groups and individually.
==> A final public presentation of the performance (media promotion, poster, mailing) and final celebration party
==> Video and photo documentation of the final presentation completed by the PAS photographer
==> Publication of the Documentation on PAS website and other Performance Art related websites
==> Contacts with artists, curators and art institutions in Łódź and Poland
==> Being part of a group performance in connection with the INTERAKCJE festival in Piotryków Trybunalski
==> Meeting and collaborating with other like-minded people from other countries
==> Encounters, lectures and discussions with invited artists
==> Context of the place, history and culture

==> The studies are ideal for art students, young artists and all other people who are interested in Performance Art. The group is usually composed of international artists coming from different backgrounds and different parts of the world. The level of experience is not a criteria for you to participate in PAS.
==> PAS studies takes place with at least 8 participants.

Dates:

5. May 2017 arrival (without official meeting)
6. – 13. May 2017: practical studies and researches (each day start at 10:00)
11. May 2017: Group performance at the Interakcje festival in Piotryków Trybunalski
13. May 2016: final presentation, Galeria Kobro at 18:00
14. May 2016: reflection and possible departure day, if not attending the festival (departure at earliest at 4pm)

Our program is never planned in advance with exact steps. We adjust it to the group dynamics, challenges of an individual, and needs that arise. Observing the process is the key to achieve a high quality of teaching, enriched by our experience and ever-expanding collection of tasks.

==> Teaching language is English

Application:

==> Closing date for applications 30. April 2017
==> Send your application (motivation letter and work examples) to pas@bbbjohannesdeimling.de
==> read here more about the application process

Price:

==> Price: € 220
==> former PAS participants: € 180
==> accommodation: participants outside of Łódź, Poland might be hosted by participating students of Strzemiński Academy of Art in Łódź.
==> Price does not include travel.

be part of PAS and join the studies!